Persondatameddelelse

Oplysningspligt omkring indsamling af personoplysninger

Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Derfor behandler vi de personoplysninger, som du giver os, med respekt og i overensstemmelse med persondataforordningen.

Efter persondataforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager persondata fra dig.

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
2. Formålene og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
3. Kategorier af personoplysninger
4. Modtagere eller kategorier af modtagere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
7. Opbevaring af dine personoplysninger
8. Dine rettigheder
9. Retten til at trække samtykke tilbage
10. Hvor kommer oplysningerne fra
11. Klage til Datatilsynet
12. Er oplysningerne nødvendige
13. Foretages der automatiseret behandling

Nedenfor finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette er alene til orientering, og giver ikke umiddelbart anledning til nogen sagsbehandling i forhold til dig.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen
Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S

Jens Jensen

I forbindelse med behandling af vores aftale indsamler og behandler vi løbende personoplysninger om dig.

Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager eller indsamler om dig.

Vore kontaktoplysninger er følgende:
Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S
Niels Ebbesens Vej 11
7500 Holstebro
Cvr.nr. 19562972
Tlf. 96108400
Mail: mail@jensjensen.dk

Oplysninger på dataansvarlig:
Navn: Lene Stubkjær
Mail: mail@jensjensen.dk
Ved brev: Niels Ebbesens Vej 11, 7500 Holstebro, att. ”dataansvarlig”
Tlf. 96108400

Formålet og retsgrundlaget
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af at Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S er ansat til at udføre en opgave for dig.

Kategorier af personoplysninger
I forbindelse med behandling af din henvendelse har vi modtaget oplysninger fra dig med dit navn, adresse, by, e-mail, telefonnr.

Behandling af personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen og Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S legitime interesse til behandling og opbevaring af dine personlige data sker som følge af, at vi skal opfylde en kontrakt for dig, og vi indhenter derfor ikke dit samtykke til behandling om dig med dette formål.

Hvem videresender vi dine oplysninger til?
For at kunne opfylde kontrakten med dig videresender vi navn, adresse og mail til relevant tredjemand. I din sag vil det samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører, databehandlere og/eller offentlige myndigheder.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger om dig?
Som hovedregel opbevarer vi personoplysninger i 10 år efter, at en kontrakt er endeligt afsluttet, hvilket er den frist, hvor Jens Jensen Murer- og Entreprenør A/S kan risikere at blive mødt med krav i anledning af kontraktens opfyldelse.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Dine rettigheder og adgang til at klage
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, skal du kontakte os. Det kan du bedst gøre med e-mail til: mail@jensjensen.dk eller med almindelig post til kontoret. Du kan også ringe til os på tlf. 96108400, men vi anbefaler, at du kontakter os skriftligt, så der ikke opstår misforståelser.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandler oplysninger - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format samt at få overført dine personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Vi anvender ikke personoplysninger om dig til automatiske afgørelse, herunder profilering.