PERSONDATA

Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S / Jens Jensen Tømrer & Snedker A/S behandler, i forbindelse med vores kontakt med dig, almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S / Jens Jensen Tømrer & Snedker A/S er såkaldt ”dataansvarlig”. Vores kontaktoplysninger er:

Jens Jensen Murer & Entreprenør A/S – CVR nr. 19562972
Jens Jensen Tømrer & Snedker A/S – CVR nr. 31760720
Niels Ebbesensvej 11, 7500 Holstebro
Telefon: 96 10 84 00
E-mail: mail@jensjensen.dk
www.jensjensen.dk

Vi behandler dine personoplysninger med det formål at varetage vores aftale med dig. Det kan f.eks. være i forbindelse med, at vi afgiver et tilbud til dig, indgår en aftale/kontrakt med dig, udfører en opgave for dig, i forbindelse med køb af materialer/materiel eller andre situationer, hvor vi er i kontakt med dig. Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig.

Behandlingen af personoplysninger sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, hvis behandlingen af oplysninger er nødvendig for udførelsen af vores kontrakt/aftale med dig. Desuden kan behandlingen af personoplysninger være i henhold til samme forordnings artikel 6, stk. 1, litra f, hvis behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelsen og varetagelsen af vores aftale med dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet eller overladt til samarbejdspartnere, rådgivere, leverandører, databehandlere og/eller offentlige myndigheder.

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig kan det være nødvendigt at indhente almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder eller andre offentligt tilgængelige kilder.

Vi vil opbevare dine personoplysninger. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke oplyse hvor længe. Vi vil lægge vægt på opgavens/projektets størrelse, kompleksitet og ansvarsperiodens varighed, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, vi behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod denne behandling.
  • Retten til indsigelse.
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).


Såfremt du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte administrationen.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.

Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne og dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.